Socialnämnden (SON)
Socialnämndens uppdrag
Socialnämnden ansvarar för stöd och bistånd enligt socialtjänstlagen, utom vad gäller särskilda bestämmelser för personer över 65 år. Nämnden utövar tillsyn över butikers försäljning av folköl, tobak, e-cigaretter och receptfria läkemedel. Nämnden utfärdar också serveringstillstånd till kommunens restauranger och utövar i samband med detta också tillsyn och kontroll.
Nämnden svarar även för kommunens konsumentvägledning och skuldrådgivning. Nämnden är huvudman för kommunens flyktingverksamhet.
Sollentuna tillhör de kommuner i landet som växer kraftigt. Med en växande befolkning ökar också antalet personer med behov av insatser från socialtjänsten.
Arbete är det viktigaste verktyget i kampen mot utanförskap, då det både bidrar till att man kan försörja sig själv och att man känner sig behövd.
SN har i samarbete med UAN skapat ett nytt mottagningssätt ”En väg in”, så att personer som söker ekonomiskt bistånd parallellt med utredningen på socialkontoret även får kontakt med arbetsmarknadsenheten genom ”Möjligheternas kontor”.
Här har det finansiella samordningsförbundet (FIN-SAM), som startade 1 juni 2017 tillsammans med Sigtuna och Upplands Väsby kommuner, en viktig roll som redan har givit resultat.När vi tittar på effekterna av vårt arbete kan vi se att;
• SNITTBIDRAGSTIDEN för det ekonomiska biståndet har minskat
• DET LÅNGVARIGA ekonomiska biståndet har minskat
• ÖKAD KOMPETENS hos personalen och tydligare planering för personer med sjukskrivningar
• ”EN VÄG IN” gör att klienterna snabbare kommer ut i självförsörjning
Enligt Migrationsverkets prognos kommer endast 9 ensamkommande till Sollentuna under 2018, varav 1 kommit t.o.m. maj samt kommer 166 flyktingar och anhöriga som fått uppehållstillstånd att anvisas till Sollentuna, varav 47 kommit t.o.m. maj.

 

Marie Hård 1:e vice ordförande
Rebecca Nordin Vainio ledamot
Helena Lind Trotzenfeldt ersättare
Kerstin Fryklund ersättare