Trafik och fastighetsnämnden TFN

TFN bildades 2011 genom sammanslagning av delar från SEOM, Miljö-och byggnadsnämnden samt Stadsbyggnadsnämnden.

TFN ansvarar för:
* skötseln av kommunens gator, vägar och övriga allmänna platser.
* kommunens parkeringsövervakning och är tillika trafiknämnd
* förvaltar kommunens mark, inklusive naturreservat och fastigheter
* samt svarar för skötseln och ny-, till- och ombyggnad av kommunens lokaler och anläggningar inkluderande tecknande av hyresavtal.
* kommunens uppgifter enligt ordningslagen samt bevakar siktskymmande växtlighet som utgör trafikfara

Sedan starten har mycket tid ägnas åt att ta fram planer för bland annat byggande och underhåll. Mycket har också gjorts för att det ska vara lättare och säkrare för Sollentunas invånare att cykla. Säkrare skolvägar och ”Trygg i trafiken” är projekt som fortgår.

Nämnden har 9 ledamöter. Moderater har 3 ledamöter och 3 ersättare.

Trafik- och Fastighetsnämnden (TFN)
Birgitta Schwinn 1:e vice ordförande
Maud Lindberg ledamot
Erik Fahl ledamot
Gunnar Örnéus ersättare
Jonas Löfgren ersättare
Jasmine Lindblad ersättare