Vård- och Omsorgsnämnden (VON)
Funktionshinder området:
Ingen kö på LSS sidan. Genom att arbeta med ”boendekedjan” har vi fått lediga platser på våra LSS boende då personer kunnat flytta till egen lägenhet med boende stöd. Arbetet med att träna de boende att klara av fler och fler av de dagliga göromålen själva mår de bättre och får möjlighet att flytta till egen lägenhet. Något som visat sig lyckosamt för personen i fråga och VON’s ekonomi. Att använda tillgängliga medel på ett effektivt sätt gagnar alla.
Platser på boende, ofta med speciell inriktning, köps från andra kommuner. Arbete sker hela tiden för att möjliggöra för boende på dessa platser att flytta hem till Sollentuna, närmare sin familj. Samtidigt som köpta platser ofta är dyrare än egna. Några hemtagningar har kunnat göras under året, arbetet fortsätter.
Inventering av lokalbehovet sker kontinuerligt tillsammans med lokalenheten på KLK (Kommun Lednings Kontoret). Enligt senaste inventeringen, förra året, kommer 3-5 platser på gruppboende att behövas 2019-2026 samt 5-8 platser på serviceboende årligen.
Det är svårt att veta behovet då inte bara personer som bor i kommunen idag kan söka boende i Sollentuna. Uppskattningen görs på basis av befolknings prognosen.

Äldreomsorg:
Ingen kö till särskilt boende ,särbo, som är bistånds bedömt. Lediga platser finns både inom omvårdnad och demens. Även här är det viktigt att följa utvecklingen av behovet och upplevelsen av kvalité på boendena.
Senaste året har antalet permanenta platser inom demens utökats i takt med behovet på Soltorp och Nytorp.
Boende platser finns även inom LOV (Lag Om Valfrihetssystem) och LOU (Lag om Offentlig Upphandling) upphandlade boende.

Angående TorsBacke:
TorsBacke, TB, byggdes 1979 vill jag minnas som serviceboende idag lika med trygghets/seniorboende. Vårdtyngden har ökat med åren, de boende har behövt mer hjälp. Sollentunas Mas (Medicinskt ansvarig sjuksköterska) informerade VON om att hon inte längre kunde ansvara för sjukvården på TB, lokalerna uppfyllde inte kraven för ett särskilt boende. Något måste göras, antingen bygga om och stänga TB. Då måste samtliga boende flytta eller göra om till trygghetsboende. Vilket efterfrågats av många sedan flera år tillbaka. En enklare renovering och översyn av ventilationssystemet behövdes då göras. Detta kunde ske efterhand som lägenheter blev tomma. En ENIG nämnd tog beslut om detta.
Sollentuna hem äger fastigheten, de sköter kön i vilken du kan ställa dig vid envis ålder.
Omvandlingen till trygghetsboende har visat sig uppskattad av dem som hittills flyttat in.
De boende som var i behov av särskiltboende fick erbjudande om detta och hjälp med flytten.
Önskemål om fler trygghetsboende har framkommit vid dörrknackning, något som vi Moderater kommer att arbeta vidare med.
De allra sköraste Sollentunabor och de funktionsnedsatta är de som ska ha hjälp och
omsorg i första hand.

Birgitta Sturesson 1:e vice ordförande
Jan Kvistrum ledamot
Jan Elshult ledamot
Jonas Syrén ledamot
Joakim Stockhaus ersättare
Christer Mårtensson ersättare
Åsa Nybacka ersättare
Franz Brejcha ersättare