Kriser måste utvärderas

Det är svårt att definiera när en kris börjar och slutar. Hur länge coronakrisen kommer att pågå är det ingen som vet. Därför finns ingen anledning att vänta med att utvärdera. För oss moderater är det ett naturligt steg att vi utvärderar hur kommunens centrala krisledningsarbete har fungerat. Det handlar om att lära av goda exempel och identifiera svagheter. Så kan åtgärder vidtas för att rusta oss än starkare inför framtida kriser. Det handlar inte om att peka finger och utse syndabockar.

Låt oss inte glömma att det är regeringen som i första hand är ansvarig för den nationella strategin och i andra hand Folkhälsomyndigheten. Sollentuna kommun har följt myndigheternas riktlinjer och ingått i det regionala samarbetet Samverkan Stockholmsregionen (SSR) som är ett samarbetsorgan mellan länets kommuner, Region Stockholm och ett antal statliga myndigheter. Samverkan har gått ut på att arbeta fram en gemensam regional inriktning.

Lokalt beslutade vi om målbilden att kommunen ska upprätthålla samhällsviktiga funktioner med fokus på vård och omsorg för utsatta grupper och kommunal infrastruktur. Utifrån den politiska riktningen har kommunens förvaltningar agerat. I tillägg ska vi bidra till att normalisera tillvaron för invånare och företagare. Vi insåg tidigt att det lokala näringslivet riskerade att drabbas hårt. Därför var vi tidigt ute med ett stödpaket till företagare. Det handlar om hyresrabatter, snabbare utbetalning av inkomna fakturor och endast akuta tillsynsbesök inom miljö- och livsmedelstillsyn.

Med den första utvärderingen som grund kommer vi att jobba för att stärka samarbetet inom kommunkoncernen. Det handlar om att tydliggöra ansvarsfördelningen och öka förståelsen för olika roller i nämnder, bolagsstyrelser och inom tjänstemannaleden. Vi kommer att öva krisledningsarbete oftare för att bygga en robust organisation som står
väl förberedd på att leda och samordna oss igenom framtida extraordinära tider.

Att smittspridningen ska begränsas har varit vägledande i vårt arbete. Det är ett tragiskt faktum att vi initialt drabbades av en hög andel avlidna. I skrivande stund finns dock ingen känd smitta på våra äldreboenden och inget av kommunens omsorgsboenden finns med på den lista som Inspektionen för vård och omsorg (IVO) tog fram över boenden i Sverige där de hittat allvarliga brister i vården.

Trots detta är min uppmaning: fortsätt håll i, håll ut och håll avstånd. Och kom ihåg att så länge samarbete, medmänsklighet och handlingskraft får råda kommer vi att klara detta. Har ni funderingar kring Coronakrisen i Sollentuna, tveka inte att höra av er direkt till mig.

Henrik Thunes
Gruppledare för Moderaterna och kommunstyrelsens ordförande