Om föräldrars ansvar

Har nyss läst en bok baserad på intervjuer av boende i så kallade utsatta områden. Definitionen ”utsatt område” är ett begrepp som polisen använder för att beskriva förortsområden med över tid låg socioekonomisk status och kriminell påverkan på samhället. I Sollentuna finns Malmvägen och Edsberg på polisens lista. ”Utsatt” indikerar underförstått ett behov av hjälp. Här behöver människor stöttas och tas om hand. Det intressanta som kom fram i intervjuerna var dock att de som själva bor i områdena ofta har en annan inställning.

Många är kritiska mot de som inte jobbar och ställer till stök. Många saknar att ingen tar i med hårdhandskarna mot de som vandaliserar och sprider otrygghet. En central fråga var: ”Ligger ansvaret för att det ska gå bra för ungdomarna i området mest hos samhället, eller mest hos ungdomarna själva och deras föräldrar, eller ligger det lika mycket hos båda?” Det vanligaste svaret var att båda har ansvar. Men nästan lika många svarade att huvudansvaret ligger hos ungdomarna själva och deras föräldrar. Bara 16 procent ansåg att huvudansvaret låg hos samhället eller kommunen.

När den egna förmågan inte räcker till och föräldraskapet känns jobbigt står ändå kommunen till förfogande. På Sollentunas familjecentraler finns barnavårdscentral, öppen förskola och kurator under samma tak. Våra familjecentraler ligger i framkant och får ofta besök från fler som vill se och lära av goda exempel.

Från kommunens sida jobbar vi varje dag för att skapa goda uppväxtvillkor för alla barn, oavsett förutsättningar. Men det är också viktigt att påpeka det ansvar och den förpliktelse man åtar sig när man sätter barn till världen. Den som är förälder har alltid ansvar att utifrån bästa förmåga ge sina barn sunda värderingar och sätta gränser när problem uppstår. Det ansvaret kan föräldrar aldrig avsäga sig till lärare, kommun eller statliga myndigheter.

Henrik Thunes (M)
Kommunstyrelsens ordförande