Vår politik

En ansvarsfull ekonomisk politik är förutsättningen för att fortsätta utveckla Sollentuna till en allt mer attraktiv kommun för de som redan bor här och de som vill flytta hit. Alla i Sollentuna ska känna sig trygga och nöjda med kvaliteten i våra välfärdstjänster. Sollentuna ska växa med kvalitet och stå för en hållbar tillväxt – socialt, ekonomiskt och miljömässigt.


Ansvarsfull ekonomi

Genom ordning och reda i ekonomin vill vi ta ansvar för att varje skattekrona används så effektivt som möjligt. Vi vill att kommunen ska ha en stark långsiktig betalningsförmåga och så långt som möjligt självfinansiera framtida investeringar i välfärden.

Vi vill:

 • Förvalta skattebetalarnas pengar omsorgsfullt och långsiktigt.
 • Motverka onödig byråkrati genom en väl fungerande kommunal organisation som har fokus på kvalitet och effektivitet.
 • Bibehålla en av Sveriges lägsta skattesatser och, om möjligt, sänka skatten.

En skola i världsklass

Den bästa investeringen man kan göra för samhällets utveckling och för en bättre framtid för alla invånare är att investera i utbildning med hög kvalitet för barn och ungdomar. Det görs genom tydliga mål och investeringar i skolan. Sollentuna ska ha Sveriges bästa skola.

Vi vill:

 • Hålla en hög pedagogisk kvalitet i förskolan, grundskolan och gymnasiet.
 • Fortsätta investera i en fungerande elevhälsa, där alla barn känner sig sedda och det sociala samspelet fungerar.
 • Fortsätta verka för mindre barngrupper och mer behörig personal i våra verksamheter.
 • Att pedagogiken ska hålla barnets individuella mått och barnets förutsättningar ska tas hänsyn till.

Ett Sollentuna som håller ihop

Vi vill växa på ett tryggt och hållbart sätt där samhälle och natur utvecklas tillsammans. Utbyggnaden måste hänga ihop med invånarnas behov av service som skolor och idrottshallar. Vi vill:

 • Förtäta kring våra stationssamhällen och i Väsjön men behålla karaktären av våra småhusområden.
 • Behålla och vårda grönområden och naturreservat.
 • Planera för fler verksamhetslokaler och arbetsplatser för att göra det lättare att starta och driva företag i Sollentuna.

Ett inkluderande Sollentuna

Vi vill se ett inkluderande Sollentuna där var och en som flyttar hit, oavsett bakgrund, ska mötas med öppenhet, men samtidigt förstå att du har ett ansvar för din egen försörjning.

Vi vill:

 • Aktivt motarbeta hederskultur genom information i skola, föreningsliv och kvinnojourer.
 • Stärka samarbetet med föreningslivet i syfte att få fler nyanlända att engagera sig i civilsamhället.

Vård och omsorg

När orken tryter eller en sjukdomsbild visar sig ska det vara självklart att den vård och omsorg som erbjuds håller hög kvalitet. Det är viktigt att hjälp och stöd utgår från människors egna behov och önskemål. Den personliga integriteten ska alltid respekteras.

Vi vill:

 • Fördjupa utbildningen för dem som jobbar inom demensvården.
 • Att personerna som möter de äldre i omsorgen ska ha rätt språkliga kunskaper och hög kompetens. Den upplevda tryggheten för äldre ska kunna mätas och öka.
 • Skapa förutsättningar för en aktiv och god livskvalité genom att minska onödig medicinering och förebygga akuta åtgärder.

Social omsorg

Den som av olika skäl hamnat i en svår situation i livet behöver det allmännas stöd och hjälp. Det är en grundläggande samhällsfunktion som vi vill värna och utveckla.

Vi vill:

 • Att det finns en bred upplysning om hedersproblematik och göra insatser för att motverka konsekvenser av hedersförtryck och hedersvåld.
 • Tillsammans med andra kommuner söka samverkan för ökad trygghet för våldsutsatta i hemmet.
 • Att barnets bästa ska vara i centrum. Vi behöver fler hushåll i Sollentuna som öppnar upp sina hem för utsatta barn och vi vill under de kommande åren medverka till att detta sker genom riktade insatser.
 • Skärpa riktlinjerna för bedömning av försörjningsstöd. Detta i syfte att säkerställa en rättssäker bedömning.

Politiska program

Läs gärna mer om vår rikspolitik här: https://moderaterna.se/var-politik