Sollentuna står starkt

Varför blev du moderat? Idén om att människan kan och vill växa av egen kraft går att översätta till att bryta bidragsberoende och att ansträngning ska löna sig bättre. Jag menar att det är en politik som behövs för att fler ska få möjlighet att förverkliga sina livsdrömmar och för att kommunerna ska klara välfärdsuppdraget, också i framtiden.

Många kommuner i Sverige står inför en tuff ekonomisk framtid, hur ser det ut i Sollentuna?

Sollentuna har i grunden en stark ekonomi. Vi har under lång tid lyckats med konststycket att leverera hög kvalitet i välfärden och samtidigt bibehålla en av landets lägsta kommunalskatter. Men nu står vi inför betydande utmaningar med stora investeringsbehov i skolor, omsorgsboenden och hallar med mera. För att möta de här behoven utan skattehöjning och mer lån än nödvändigt krävs att vi stärker det ekonomiska resultatet kommande år.

Året har nu blivit 2020, vad kommer hända under året i kommunen?

Förra året korades Sollentuna till Sveriges kvalitetskommun. Det kommer vi att uppmärksamma genom att arrangera två kvalitetsdagar där syftet är att berätta om vår styrning- och ledningsmodell. Förhoppningsvis kan vi inspirera fler kommuner att jobba effektivare med ökat fokus på måluppfyllelse och resultat.

En annan kul sak är att vi kommer slå ett slag för ”japanen som försvann”.  Sommar-OS går som bekant av stapeln i Japan och vi kommer tillsammans med japanska ambassaden och familjen Petré, i vars trädgård Shizo Kanakuri vilade upp sig, sätta ljus på händelsen. I Japan är Shizo känd som maratonlöpningens fader.

Vi kommer att skruva djupare i det trygghetsskapande arbetet. Det är för mig helt oacceptabelt att Sollentuna har två områden som polisen utpekar som utsatta. Trots att frågan är komplex och att vi som kommun inte råder över kraftfulla insatser, som behövs här och nu, för att bekämpa de kriminella gängen ska vi arbeta mer koncernorienterat och samordnat för att stärka de långsiktiga insatserna.

Vilken fråga/frågor skulle du säga är de viktigaste för Sollentuna den kommande tiden?

Skatteutjämningen är en viktig fråga som inte får glömmas bort. Sollentuna är nettobetalare i systemet. Varje år lämnar en genomsnittlig Sollentunafamilj ifrån sig 13 000 kr till städer som Malmö och Göteborg. Totalt handlar det om drygt 160 miljoner till utjämningssystemet. Pengar som vi annars hade kunnat satsa på en ännu bättre skola eller äldreomsorg. Glesbygdskommuner behöver kompenseras men det ska inte ske på villkor som hämmar tillväxten i Sollentuna.

Andra viktiga frågor är att hålla tempo i bostadsbyggandet i tider av annalkande lågkonjunktur. Centralt är också ett fortsatt ambitiöst miljö- och klimatarbete med fokus på bl.a. energi- och klimatrådgivning för privatpersoner och företag.

Sollentuna har redan ett gott företagsklimat. Hur ser du att det kan bli ännu bättre?

Eftersom tillväxt skapas lokalt är det viktigt att det lokala företagsklimatet fungerar väl. I Sollentuna startas omkring 500 nya företag varje år. Företagarna sysselsätter 19 000 personer och inbringar uppemot 5 miljarder kronor i skatteintäkter till vår gemensamma välfärd.

Kommunens service till företagarna ska ständigt utvecklas. Jag har sett över tid att det finns företag som har utmaningar med kompetensförsörjning. Därför kommer vi nu att förstärka inventeringen av företagens rekryteringsbehov och se hur vi kan samverka bättre kring arbetsmarknadsinsatser. Alla tjänar på att fler kommer i arbete och företagen är jobbskaparna.

Många upplever trygghetsfrågan som allt viktigare. Hur ska Sollentuna bli en tryggare kommun?

Det ska vara tryggt i Sollentuna, alla tider på dygnet och i alla kommundelar. Idag vet jag att alla inte upplever det så. Samtidigt får Sollentuna beröm för att vi har ett strukturerat trygghetsskapande arbete och så sent som i höstas lovordades vårt arbete av nationella brottsförebyggande rådet. Det gäller att sortera i trygghets- och säkerhetsfrågor, vad gör polisen, vad är kommunens ansvar och vilka frågor tjänar vi på att samarbeta kring? Vi får inte blunda för att det största samhällsproblemet som utmanar trygghet och säkerhet är den eskalerande gängkriminaliteten.

Här behövs en rad kraftfulla insatser som att fördubbla straffen för gängkriminella, fler trygghetskameror, införande av visitationszoner och pröva system med anonyma vittnen. Allt detta och mer därtill har Moderaterna på nationell nivå föreslagit. Det handlar om insatser som går att genomföra på kort sikt men tyvärr har regeringen sagt nej, vilket visar att den inte är beredd att göra det som krävs för att knäcka gängen.

Integrationen är fortsatt viktig för samhällsutvecklingen. Hur ser det ut i Sollentuna?

Att få fler i arbete är helt avgörande för att minska utanförskap och nyckeln till ett självständigt liv. Över 100 nyanlända som deltog i Etableringslyftet fick jobb under 2019. Det motsvarar två tredjedelar och överträffade målen. Genom gott samarbete med Sollentunahem har vi även lyckats med att ordna bostäder åt nyanlända i spåren av den stora flyktingkrisen 2015/16.

Förra året gjorde vi en rekordsatsning på centrala Tureberg med invigning av nya Malmparken och vi sjösatte arbetet med platssamverkan (Business Improvement District) mellan fastighetsägarna. Jag kommer aldrig ge mig om att öka tryggheten och attraktiviteten i den invånartätaste kommundelen i Sollentuna. Kriminella krafter ska ryckas upp med rötterna och år 2030 ska inte Sollentuna ha utsatta områden på polisens lista.

Henrik Thunes (M)
Kommunstyrelseordföranden i Sollentuna (KSO)